ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

НВК "Якимівська гімназія"

Сучасний вчитель? Який він?

Сучасний вчитель - компетентний вчитель!

Педагогічна компетентність учителя — це єдність його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.

Інформаційна компетентність

Сучасний вчитель володіє інформаційними технологіями, вміє швидко опрацьовувати різні види інформації, ефективно здобувати і обробляти і переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу

Продуктивна компетентність

Вчитель вміє працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за прийняті ним рішення. 

Психологічна компетентність

Вчитель повинен використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії

Автономізація на компетентність

здатність до саморозвитку, творчості, самоосвіти, конкурентоспроможність. Вчитель - це вічний учень.

Комунікативна компетентність

Вчитель сучасності вміє вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень. Ці вміння допомагають зрозуміти інших (учнів, учителів, батьків)

Моральна компетентність

Сучасний вчитель готовий, спроможний до життя за традиційними моральними нормами.

Соціальна компетентність

Вміє жити та працювати з оточуючими

Предметна компетентність

володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Вчитель повинен вміти вибирати правильний стиль і тон у спілкуванні, управляти увагою учнів, темпом діяльності, стимулювати пізнавальну активність.

Якості сучасного вчителя

Одна з найголовніших складових професійної компетентності —

особисті якості вчителя

Якими якостями повинен володіти сучасний вчитель?

16 якостей сучасного вчителя

Сучасний інформаційний педагогічний портар We Are Teachers опублікував цікаву інфографіку про 16 якостей сучасного вчителя. Ви можете побачити цей список.

 • Ці 16 різних ідей поділяються на кілька основних принципів. Одна з цих підкреслює необхідність наявності бажання спробувати нові речі. Сучасний вчитель повинен прийняти зміни, перейти в світ своїх учнях і вийти за межі своєї зони комфорту.
 • Вчителі повинні допускати помилки, уразливість та загальну слабкість як своїх учнях, так і самих себе. Ніхто не може насправді навчитися, якщо не відбувається якась помилка разом з успіхами. Це необхідно для того, щоб навчитися справлятися з невдачею і показати різницю між тим, що працює, а що ні.
 • Останній важливий момент полягає в тому, що навчання має бути спільним зусиллям між учнями та учнями. Учителям слід вчитися разом зі своїми учнями і не боятися просити інших про допомогу. З іншого боку, студенти повинні грати активну роль у навчанні.

Нормативні документи

Окрім особистих здібностей і володінням спектром компетенцій робота вчителя регулюється нормативними документами

Якими документами регулюється робота сучасного вчителя?

Посадова інструкція вчителя

Посадова інструкція — документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція — це обов’язковий кадровий документ.

posadovaimstrukciateacherm

Загальні положення

1.1.  Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України. Ця інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи, на її основі можуть бути розроблені аналогічні інструкції для вчителів, які ведуть окремі предмети, або вчителів початкової школи.

1.2.  Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї начальником управління освіти за погодженням з директором школи.

1.3.  Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

1.4.  Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.5.  Вчителеві безпосередньо підпорядковується лаборант (якщо вчитель виконує обов’язки завідувача кабінету).

1.6. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи /в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

Функції

Основними напрямами діяльності вчителя є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

Посадові обов'язки

Вчитель виконує такі посадові обов’язки:

3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2.  Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

3.3.  Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.4.  Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчального процесу.

3.5.  Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок,вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.6.  Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення  навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

3.7.  Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.8.  Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

3.9.  Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає
адміністрації школи звітні дані.

Орієнтовні посадові інструкції

3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

3.13Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об’єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.17. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

3.18. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв до початку і протягом 20 хв після закінчення занять.

3.19. Підтримує постійний зв’язок з батьками учнів ( особами, які їх замінюють.

3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.22. У випадку виконання обов’язків завідувача кабінету

— організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів)  під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів.

— забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні  майна кабінету;

— розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

— контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та Індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

— проводить інструктаж з охорони праці учнів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного зразка або організовує його проведення іншими педагогами;

—    не допускає проведення занять, пов’язаних із небезпекою для життя і здоров’я учнів і  працівників школи, з повідомленням заступника директора з навчально-виховної роботи;

—    вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання, включення їх в угоду з охорони праці.

3.23. Персонально відповідає за  збереження закріплених за ним матеріальних цінностей

Права

Вчитель має право на:

4.1.  Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2.  Захист професійної честі й гідності.

4.3.  Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

4.4.  Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, по в’язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5.  Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом,

4.6.  Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних
посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.

4.7.  Підвищення своєї кваліфікації.

4.8.  Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності, у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

Відповідальність

5.1.  У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за:

—   реалізацію в повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять;

—   збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

—   дотримання прав і свобод учнів.

5.2.   За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, ви значеному трудовим законодавством.

5.3.  За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичними чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.4.  За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

Взаємовідносини

6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, бере участь в обов’язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов’язками.

6.2.  У період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

6.3.  Замінює в установленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від тривалості заміни).

6.4.  Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в цьому класі.

6.5.  Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.6.  Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його
компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Посадові інструкції учителів розробляються у відповідності до Тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, Закону України «Про освіту», Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з  охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти. Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників України», Типового положення про службу охорони праці.

Посадова інструкція класного керівника

Класний керівник (англ. Homeroom; form-master) –педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

Wikipedia

klassteacherm

Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434.

1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу для створення належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

1.3. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника школи, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

1.4. Обов’язки класного керівника покладаються директором школи і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

1.5. На класного керівника покладається керівництво одним класом. У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

1.6. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору школи, у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи, а з питань виховання — заступнику директора з виховної роботи.

1.7. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту «, » Про загальну середню освіту «, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, трудовим договором.

Функції

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1. Виховання громадянина України.

2.2. Формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань.

2.3. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії.

2.4. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

2.5. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

2.6. Формування колективу класу.

Посадові обов'язки

Класний керівник виконує дані посадові обов’язки:

3.1. Сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, розвиткові їх здібностей.

3.2. Створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи.

3.3. Сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

3.4. Проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу.

3.5. Координує роботу вчителів, психолога, органів учнівського самоврядування, батьків з виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального захисту учнів.

3.6. Здійснює вивчення особистості кожного учня класу, його нахилів.

3.7. Сприяє розвиткові творчих здібностей учнів, залучаючи до занять у гуртках, клубах, секціях, об’єднаннях, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти.

3.8. Веде у встановленому порядку документацію класу ( класний журнал, особові справи, план роботи), контролює стан ведення учнями щоденників.

3.9. Підтримує виховну роботу в класі.

3.10. Планує виховну роботу в класі. Проводить годину класного керівника раз на тиждень у визначений день.

3.11. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.12. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, у разі необхідності вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.13. Вносить пропозиції щодо умов проведення навчально-виховного процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекцію школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров’я.

3.14. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.15. Організовує вивчення учнями правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.16. Здійснює педагогічний контроль за дотриманням учнями Статуту школи, загальних правил поведінки, відвідуванням занять. Вимагає від батьків (осіб, які їх замінюють), діти яких тимчасово не відвідували школу медичну довідку чи письмове пояснення про причину відсутності. У разі відсутності учня 10 днів, а також неможливості продовження ним навчання негайно інформує адміністрацію школи.

3.17. Інформує педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів.

3.18. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учня, захищає його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства.

3.19. Пропагує здоровий спосіб життя.

3.20. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.21. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.22. Систематично підвищує свою професійну педагогічну майстерність, бере участь у діяльності методичного об’єднання класних керівників.

Права

Класний керівник має право:

4.1. Відвідувати уроки, заняття виробничої практики та позакласні заняття у своєму класі, бути присутнім на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи.

4.2. Вносити пропозиції на розгляд адміністрації школи та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів.

4.3. Ініціювати розгляд адміністрацією школи питань соціального захисту учнів.

4.4. Вносити пропозиції на розгляд батьківських зборів класу щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством.

4.5. Відвідувати учнів за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів), вивчати умови їх побуту та виховання. 4.6. Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання.

4.7. На захист професійної честі і гідності відповідно до чинного законодавства.

4.8. Знайомитися із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, давати відповідні пояснення.

4.9. Захищати свої інтереси, відповідно до чинного законодавства.

4.10. Давати учням під час занять і перерв обов’язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановленому Статутом школи.

Відповідальність

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів, які він проводить, а також за порушення прав і свобод учнів у відповідності до законодавства України.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання Правил внутрішнього розпорядку, Статуту школи, наказів і розпоряджень директора школи, посадових обов’язків, визначених даною Інструкцією, класний керівник несе відповідальність у порядку, передбаченому трудовим законодавством

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади у відповідності до трудового законодавства і Законів України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”.

5.4. За навмисне спричинення школі чи учасниками навчально-виховного процесу збитків у зв’язку з виконанням( невиконанням) своїх посадових обов’язків класний керівник несе матеріальну відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.

Взаємовідносини

6.1. Планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи погоджується з заступником директора з виховної роботи і затверджується директором школи. Форма плану роботи визначається адміністрацією школи.

6.2. Подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт про успішність учнів класу після закінчення семестру (року).

6.3. Подає заступнику директора з виховної роботи звіт про свою діяльність після закінчення семестру (навчального року).

6.4. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5. Працює в тісному контакті з вчителями, батьками учнів (особами, що їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Класний керівник — це безпосередній і основний організатор навчально-виховної роботи в школі, офіційне обличчя, призначається її директором для здійснення навчальної роботи в класі.

Педагогічний нетворкінг

Для професійного розвитку вчителю варто регулярно приділяти час на спілкування та обмін досвідом з колегами як у режимі «офлайн» так і у режимі «онлайн». Вчитель — це професія, яка йде у русі часу, а тому бути «сучасним»- надто важливе завдання сьогодення

Постійний розвиток - запорука педагогічного успіху!

Велика частина часу педагога відходить на «повсяденну» роботу — проведення уроків і підготовка до них. Однак для свого професійного розвитку варто регулярно виділяти час на спілкування та обмін досвідом з колегами, завдяки якому можна отримати корисні знання, що пройшли перевірку практикою. Нетворкінг може проходити як «офлайн» — на спеціальних конференціях і семінарах, так і в режимі онлайн — в педагогічних спільнотах, на форумах і в соціальних мережах.

Соціальні мережі можна виділити як окремий потужний інструмент для нетворкінгу. Завдяки різноманітному контенту (текст, фото, відео, документи, опитування) на сьогоднішній день вони стали ще зручніше, ніж мобільний телефон або пошта, і стали «миттєвим» засібом спілкування педагога з учнями, колегами та батьками. Для обміну матеріалами з класом та батьками за межами школи вчитель може створювати закриту групу у соціальних мережах, а для обміну думками з колегами-педагогами може брати участь у дискусіях у популярних групах.

Де можна поспілкуватися
з колегами та експертами прямо зараз та отримати нові знання?

Facebook

Офіційна спільнота GEG Ukraine — Google Educator Groups

Педагогічний портал

Методичний портал для вчителів

Facebook

Педагогічна спільнота вчителів для вчителів

Освітній портал

Освітній портал

Osvita.ua

Методичний портал для вчителів

Методичні об'єднання

Віртуальні МО вчителів Запорізької області

Edmodo

Найкращий освітній контент та групи вчителів зі всього світу

We are teachers

Портал педагогічних ідей

Освітні ресурси

МІН ОСВІТИ

Міністерство освіти і науки України

Нова Українська школа

Нова українська школа

Lingva Skills

Сайт інноваційної технології вивчення англійської мови

Facebook

Всеукраїнський каталог педагогічних матеріалів «Відкритий урок: розробки, технологій, досвід» 

Educational Era

Студия онлайн-освіти

Educatorstechnology

Ресурс навчальних веб-інструментів і мобільних доданків для вчителів та вихователів

Освітній портал

Освітній портал UROK-UA

Освіторія медіа

Портал Освіторія Медіа

Поради молодим вчителям

  «Один із секретів пе­дагогічної творчості полягає в тому,
 щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи.  Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями,  той уже досяг половини успіху».
Василь Сухомлинський

rows-teachers-no-stars-min

Попрацюйте над своїм позитивним іміджем

— і він буде пра­цювати на вас!

 • Риси обличчя, фігура, зріст людини існують незалежно від ба­жання, тому сприймайте себе таким, яким ви є.
 • Зверніть увагу на свій голос. Грубі, пискляві репліки, різкі, над­ривні ноти в розмові дратують оточення, свідчать про відсутність на­вичок культурного поводження.
 • Краса людини передбачає скромність, тактовність, увічливість, по­вагу, відкритість. Навпаки, невміння стримувати негативні емоції, цинізм, нахабність, гордовитість не поєднуються з поняттям «приємна людина».
 • Посміхайтеся. Похмурий настрій або погане поводження псують не тільки ваше обличчя, а й настрій оточення.
 • Одягайтеся зі смаком. Кажуть, що «гарний смак перемагає й моду». Головний принцип — виробити індивідуальний стиль в одязі, прикрасах, зачісці. Важливо — чистота й охайність в одязі.
 • Зачіска — це своєрідна візитна картка кожної людини, тому що вона підкреслює особливості її характеру й способу життя.
 • Стежте за мімікою й жестами. Психологи встановили, що у взає­модії людей 60—80 % інформації передається за рахунок рухів, міміки, жестів і лише 20—40 % — за рахунок слів, інтонації й голосу.

Без створення позитивного іміджу працювати буде дуже важко!

Вміло організовуйте взаємодію на уроці!

Вивчайте можливості кожного вихованця

Вивчайте можливості кожного майбутнього вихованця. Пам 'ятайте: без знання стану здоровая дітей неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню дитини від хво­роб» набутих у попередні роки.

Плануючи свої перші уроки, подумайте, як учні повинні пово­дитися на уроці

Якщо педагог не виховує в учнів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають шкідливі звички. перших уроків виробляйте у вихованців певний стереотип поведінки, формуйте позитивні навички.

Частіше посміхайтеся

Пам 'ятайте: ваша посмішка дітям свідчить про те, що зустріч з ними вам приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.

Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні взає­мини з ними

навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій учителя та учня залежить успіх справи. Намагайтеся частіше хвалити, заохочувати вихованців.

Важливе завдання вчителя — передбачити ситуації, які виника­тимуть на уроці.

Помилці легше запобігти, ніж виправити її. Поміркуйте над тим, які види робіт будуть використані і виконані учнями на уроці, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно; яка спеціальна підготовка для цього потрібна.

Кожен вихованець має знати, що ви його вислу­хаєте

Намагайтеся вислуховувати учнів до кінця навіть тоді, коли, на вашу думку, вони помиляються чи у вас обмаль часу.

Урок - основа педагогічної діяльності

Рекомендації щодо підготовки до уроку за матеріалами методичного видання «Поради молодим вчителям» за редакцією Єзик Н.І. — Ізюм, 2001

 • Спитайте себе: «Чи готовий я до уроку?»
 • Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає не­потрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.
 • Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку
 • Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Застосовуйте систему взаємо­перевірки.
 • Поясніть учням мету, завдання уроку.
 • Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити про­блеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
 • Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправ­лять однокласники. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці — пропонуйте їм більше писати, виконувати завдань.
 • На уроці кожен учень має бути в полі зору, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 • Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів. Вишристовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів розвивальнош навчання.
 • Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність, бе­режливість, зібраність.
 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзво­ника. Не затримуйте учнів після дзвоника.
 • Памятайте, кожен новий урок має бути не схожий на попередній.
 • Вчитайтеся у розділ програми, який потрібно вивчити на уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми.
 • Сформуйте задум уроку, дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті його проведення, сформулюйте мету уроку (навчальну, виховну, розвивальну).
 • Уявіть колектив класу, уявно намалюйте конкретних учнів. Уявіть психологію цих учнів; використовуючи мистецтво педагогічного пере­втілення, намагайтеся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 • Виберіть з усього арсеналу методичних прийомів найоптималь- ніші для цього матеріалу і цих учнів.
 • Зіставте обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюйте свої дії на даному уроці.
 • Продумайте структуру уроку і зафіксуйте все в плані-конспекті.
 • Підготуйте наочні й навчальні посібники, не забудьте підготувати і перевірити справність ТЗН, комп’ютерної техніки.
 • Повторіть подумки або вголос вузлові елементи плану, продумайте непередбачені обставини, знайдіть і зафіксуйте запасні варіанти.
lessons-min