Інформація для батьків

Правила конкурсного приймання, рекомендації щодо адаптації учнів 1-го класу, шкільний фонд

Правила конкурсного приймання учнів до НВК "Якимівська гімназія"

Загальні положення

 • Приймання учнів до 1(5) – 7(11) класів навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» Якимівської районної ради Запорізької області (далі – гімназія) здійснюється на конкурсній основі.
 • Правила конкурсного приймання учнів розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України від 19.06.2003 р.  № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад (964-2000-п) та на підставі Статуту навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія».
 • У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
 • У конкурсному відборі не можуть брати участь учні, які мають початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмету.
 • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

 • Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія». Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
 • Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
 • Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
 • Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» за погодженням з радою навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія». До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» або його заступник. Адміністрація навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» самостійно визначає чисельність приймальної комісії.
 • Для проведення конкурсного випробування з української мови та співбесіди окремо створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної комісії; їх склад та чисельність затверджується наказом директора навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія».
 • До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія», табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
 • До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
 • Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
 • Результати ДПА з української мови учнів 4-х класів навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» зараховуються як конкурсне випробування та заносяться до протоколу.
 • Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти біженців та переселенців з Донецької та Луганської областей приймаються поза конкурсом за умови, якщо середній бал навчальних досягнень – не нижче 8 балів.

Проведення конкурсу

 • Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), складаються з української мови в письмовій формі (диктант) та співбесіди.
 • Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, складаються з української мови в письмовій формі (диктант) та співбесіди. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
 • Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації.
 • Тексти диктантів, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрою гуманітарних дисциплін навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» та затверджуються директором навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації. Не допускається застосовувати ті самі тексти диктантів для випробувань, що відбуваються у різні дні.
 • Конкурсні завдання зберігаються у директора навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
 • Для проведення диктанту з української мови вступникам видається папір зі штампом навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія»; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 • Обсяг і тривалість написання вступниками диктанту з української мови та проведення співбесіди визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
 • Диктанти з української мови учасників конкурсу та аркуші з спеціальними діагностичними завданнями, зробленими вступниками під час проведення співбесіди, зберігаються у навчально-виховному комплексі «Якимівська гімназія» протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія».
 • Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
 • Результати диктанту з української мови оголошується не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» для загального ознайомлення.
 • Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери ІІ етапу, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери ІІ етапу, призери та учасники III-IV етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування.
 • Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсного випробування.
 • Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія».
 • Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

Порядок зарахування

 • Учні, які за результатами конкурсних випробувань мають високий та достатній рівні навчання, зараховуються до гімназії наказом директора навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
 • До навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
 • Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, молоді та спорту Якимівської райдержадміністрації, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
 • Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

Контроль за проведенням конкурсу

 • Директор навчально-виховного комплексу «Якимівська гімназія» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

Як перевірити чи готова Ваша дитина до школи?

Які тести і методики зазвичай використовуються психологами, приймальною комісією при вступі до школи? За допомогою спостереження і тестів можна оцінити рівень “зрілості” дитини. Тести проводяться не всі відразу, в різний час, коли у дитини гарний настрій. Не обов’язково проводити всі запропоновані тести, виберіть кілька.

А ви готові до школи?

Після вступу до школи докорінно змінюються умови життєдіяльності дитини, провідною стає навчальна діяльність. Чи готові ви до неї?

Чи готова дитина до школи?

Як дізнатися самостійно, без допомоги фахівця, чи готова дитина до школи? Які тести і методики зазвичай використовуються психологами, приймальною комісією при вступі до школи?

Тест "Знайди відмінності"

Виявляє рівень розвитку спостережливості.

Приготуйте два однакових малюнка, що відрізняються один від одного 5 -10 деталями (такі завдання зустрічаються в дитячих журналах, в розвиваючих книгах-прописах).

Дитина розглядає малюнки1-2 хвилини, потім розповідає про знайдені нею відмінності.

Тест "Десять слів"

Допомогає вивчити довільне запам’ятовування і слухову пам’ять, а також стійкість уваги та вміння концентруватися.

Підготуйте набір односкладових або двоскладових слів, не пов’язаних між собою за змістом. Наприклад: стіл, калина, крейда, рука, слон, парк, хвіртка, вікно, бак, собака.

Умова проведення тесту – повна тиша.

На початку скажіть: “Зараз я хочу перевірити, як ти вмієш запам’ятовувати слова. Я буду говорити слова, а ти слухай уважно і постарайся їх запам’ятати. Коли закінчу, повториш стільки слів, скільки запам’ятаєш в будь-якому порядку”.

Всього проводиться 5 пред’явлень слів, тобто після першого перерахування і повтору дитиною запам’ятованих слів, Ви знову вимовляєте ті ж 10 слів: “Зараз я повторю слова ще раз. Ти знову спробуй запам’ятати їх і повторити ті, які запам’ятав. Називай і ті слова, які говорив минулого разу, і нові, які запам’ятаєш”.

Перед п’ятим пред’явленням скажіть: “Зараз я назву слова в останній раз, а ти постарайся запам’ятати побільше”.

Крім інструкції ви не повинні більше нічого говорити, можна лише підбадьорювати.

Хороший результат, коли після першого пред’явлення дитина відтворює 5-6 слів, після п’ятого – 8-10 (для старшого дошкільного віку)

Тест "Четвертий - зайвий"

Допомогає виявити уміння узагальнювати, логічне, образне мислення.

Для дітей старшого дошкільного віку можна використовувати і малюнки, і словесний ряд.

Важливо не тільки те, що дитина вибере зайве, але і як вона пояснить свій вибір.

Підготуйте картинки або слова, наприклад:

 • зображення білого гриба, підберезовика, квітки і мухомора;
 • каструля, чашка, ложка, шафа;
 • стіл, стілець, ліжко, лялька.

Можливі словесні варіанти:

 • собака, вітер, смерч, ураган;
 • сміливий, хоробрий, рішучий, злий;
 • сміятися, сидіти, хмуритися, плакати;
 • молоко, сир, сало, кисле;
 • крейда, ручка, сад, олівець;
 • щеня, кошеня, кінь, порося;
 • тапочки, туфлі, шкарпетки, черевики, т.д.

Якщо використовувати цю методику як розвиваючу, можна починати з 3-5 малюнків або слів, поступово ускладнюючи логічний ряд, щоб було декілька правильних варіантів відповіді, наприклад: кішка, лев, собака – зайвими може бути і собака (не з родини котячих), і лев (не домашня тварина).

Тест "Класифікація"

Дослідження логічного мислення.

Підготуйте набір карток, що включають в себе різні групи: одяг, посуд, іграшки, меблі, домашні та дикі тварини, їжа, т.д.

Дитині пропонується розкласти картки (попередньо перемішані) по групам, далі надається повна свобода. Після виконання дитина повинна пояснити, чому вона розклала картки саме так (часто діти складають разом тварин або зображення кухонних меблів і посуду, або одяг і взуття, в такому випадку запропонуйте розділити ці картки)

Тест "Складання розповіді по малюнкам"

Часто використовується психологами для виявлення рівня розвитку мовлення, логічного мислення.

Підберіть малюнки із серії “історії-комікси”, розріжте їх. Для старшого дошкільного віку досить 4-5 малюнків, об’єднаних одним сюжетом.

Малюнки перемішуються і пропонуються дитині: “Якщо розташувати ці малюнки по порядку, вийде історія, а щоб правильно розкласти, потрібно здогадатися, що було на початку, що в кінці, а що-в середині.” Нагадайте, що розкладати потрібно зліва направо, по порядком, поруч, в довгу смужку.

Молодший шкільний вік

важливий етап життєвого шляху дитини

Початок навчання дитини в першому класі – складний і відповідальний етап, який потребує від батьків найбільшої уваги

Методичні рекомендації

щодо адаптації учнів 1-го класу до   шкільного навчання для вчителів, батьків

створення сприятливого психологічного клімату для дитини з боку всіх членів родини;

перша умова шкільного успіху – самоцінність дитини для її батьків;

роль самооцінювання дитини в адаптації до школи (чим нижче самооцінювання, тим більше труднощів у дитини в школі);

формування інтересу до школи, прожитого шкільного дня;

обов’язкове знайомство з дітьми класу і можливість спілкування з ними після школи;

надання дитині самостійності в навчальній роботі й організація контролю за її навчальною діяльністю;

урахування темпераменту дитини у період адаптації до шкільного навчання;

заохочення дитини не тільки за навчальні успіхи;

моральне стимулювання досягнень дитини;

розвиток самоконтролю і самооцінювання, самодостатності дитини

виключення таких мір покарання, як позбавлення задоволень, фізичні й психічні покарання;

неприпустимість фізичних покарань, залякування, критики на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, дідусів, однолітків);

Адаптація учнів

Методичні рекомендації щодо адаптації учнів 1-го класу до   шкільного навчання для вчителів, батьків

 • Вступ до школи і молодший шкільний вік є важливим етапом життєвого шляху дитини. Оскільки школа – це не лише навчальний процес, а й важлива площина життя зростаючої особистості, людям, які працюють з першокласниками, важливо мати уявлення не лише про систему знань, умінь та навичок, з якими діти прийшли до школи, а й про їхні очікування, бажання, наміри, переваги, уявлення про самих себе та своє місце серед інших.
 • Початок навчання дитини в першому класі – складний і відповідальний етап. Адже дуже багато змін відбувається. Це не тільки нові умови життя та діяльності, це й нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки.
 • До важливих змін, які притаманні молодшому школяреві, можна віднести зміни, що пов’язані з характером його спілкування з оточуючими людьми. Центральною фігурою стає вчитель, який виступає авторитетом, арбітром, постачальником нової інформації. Дедалі більшого значення в житті учня початкової школи набувають однолітки.
 • Змінюється соціальна позиція: був просто дитиною, тепер став учнем. Змінюється соціальний інститут навчання і виховання: не садочок чи бабуся, а школа, де навчальна діяльність стає провідною, обов’язковою, соціально значущою та оцінюваною, такою, що розширює права та обов’язки дитини, її взаємостосунки з навколишнім середовищем. Змінюється все життя дитини: усе підпорядковується навчанню, школі, шкільним справам.
 • Адаптація – процес і результат зникнення напруження. Пристосування дитини до школи відбувається не одразу. Не день і не тиждень потрібно для того, щоб призвичаїтися до школи по-справжньому. Це досить тривалий процес, який пов’язаний зі значним напруженням усіх систем організму. Лише через 5-7 тижнів поступово підвищуються та стають більш стійкими показники працездатності, у дитини спадає напруга та тривожність.
 • Діти, яким важче пристосуватися до школи, потребують особливої уваги та індивідуальної підтримки як з боку вчителя, так і з боку психолога, який здійснює психологічний супровід цього процесу.

Як допомогти дитині адаптуватися до школи?

Психолог Світлана Ройз  у програмі “Сніданок з 1+1” радить батькам у цей період бути особливо уважними та турботливими до малечі. І не вимагати від дітей одразу відмінних оцінок”

Адаптація учнів до шкільного життя

Корисні поради

Почувайтеся компетентними батьками! Вірте, що з будь-якою складною ситуацією можна справитись, якщо її вирішувати, а не відкладати!

Створіть спокійний, безконфліктний клімат для дитини в сім’ї та оптимальний режим дня. Оберігайте нервову систему дитини!

Частіше говоріть дитині про свої почуття і проявляйте їх.

Повідомте вихователів про особливі звички дитини, що вона любить, що ні, які має захоплення.

Корисні ресурси

Виховання дітей — це вічна проблема, що стоїть перед батьками. Сучасні діти потребують сучасного виховання. Важливі аспекти сучасного виховання, безпечне користування ресурсами Інтернет, нові методи вирішення виховних питань та багато корисної інформації для батьків в онлайні!

Корисні Інтернет-ресурси для сучасних батьків

Мама-Тато

Портал Сонечко

Безпечний Інернет

Оn-ляндія Безпечна країна

Інтерактивні курси

Сучасне виховання дітей

Виховання дитини

Дитина сучасності

ФОНД НВК

З 01.01.2018 року збір коштів до фонду зупинено!

Фінансовий звіт